Český (CZ)

Obecné prodejní, dodací a platební podmínkyVšeobecné spotřební, dodací a platební podmínky (VOP)


02.2018


Download PDF


§ 1 Rozsah platnosti, forma
(1) Předložené Všeobecné obchodní podmínky (VOP) jsou platné pro všechny naše obchodní vztahy s našimi smluvními partnery, pokud jsou podnikateli (§ 14 obč. zák,), právnickou osobou podle veřejného práva nebo veřejnoprávním fondem.
(2) VOP platí především pro smlouvy o prodeji a/nebo dodávce movitých věcí („zboží“), bez ohledu na to, jestli zboží vyrábíme sami nebo nakupujeme u dodavatelů (§ 433, 651 obč. zák. v platném znění). Pokud nebylo ujednáno něco jiného, platí VOP ve znění platném jako rámcová ujednání také pro budoucí smlouvy stejného druhu v okamžiku objednávky učiněné smluvním partnerem bez povinnosti dalšího upozornění ve výjimečných případech.
(3) Naše VOP jsou výhradně platné. Odlišné, protikladné nebo doplňující Všeobecné obchodní podmínky smluvního partnera se stávají součástí smlouvy jen tehdy a v tom rozsahu, ve kterém jejich platnost výslovně odsouhlasíme. Tato podmínka souhlasu platí ve všech případech, například také tehdy, pokud se znalostí VOP smluvního partnera provedeme bezvýhradnou dodávku.
(4) Ve výjimečných případech učiněná individuální ujednání se smluvním partnerem (včetně vedlejších dohod, doplňků a změn) mají vždy přednost před těmito VOP. Pro obsah takových ujednání je, s výhradou protidůkazu, směrodatná smlouva v písemné formě resp. naše potvrzení v textové formě.
(5) Právně relevantní prohlášení a oznámení smluvního partnera ohledně smlouvy (např. stanovení lhůty, oznámení závad, odstoupení od smlouvy nebo sleva) musí být prováděna písemně, tzn. v písemné nebo textové formě (např. dopis, e-mail, fax). Zákonné předpisy ohledně formy a dalších důkazů zvláště při pochybnostech o legitimitě jednající osoby zůstávají nedotčeny.
(6) Odkazy na platnost zákonných předpisů mají jen vysvětlující význam. I bez takového objasnění proto platí zákonné předpisy, pokud nebyly v těchto VOP bezprostředně změněny nebo výslovně vyloučeny.

§ 2 Uzavření smlouvy
(1) Naše nabídky jsou nezávazné. To platí také tehdy, pokud jsme našemu smluvnímu partnerovi poskytli katalogy, dokumentace (např. výkresy, plány, výpočty, kalkulace, odkazy na normy DIN/EN), ostatní popisy produktů nebo podklady – i v elektronické formě – u kterých si vyhrazujeme vlastnická a autorská práva.
(2) Objednávka zboží smluvním partnerem platí jako závazná smluvní nabídka. Pokud z objednávky nevyplývá něco jiného, jsme oprávněni tuto smluvní nabídku během 2 týdnů od jejího doručení přijmout.
(3) Přijetí může být potvrzeno písemně (např. potvrzením zakázky) nebo expedicí zboží smluvnímu partnerovi.

§ 3 Dodací lhůta a zpoždění dodávky
(1) Dodací lhůta se sjednává individuálně resp. ji uvedeme při přijetí objednávky.
(2) Pokud nejsme schopni dodací lhůty dodržet z důvodů, za které nejsme odpovědní (nedostupnost plnění), budeme o tom smluvního partnera bezodkladně informovat a současně mu sdělíme předpokládanou novou dodací lhůtu. Pokud nebude plnění k dispozici ani v nové dodací lhůtě, jsme oprávněni od smlouvy zcela nebo částečně odstoupit; již uskutečněná protiplnění kupujícího budou bezodkladně vrácena. Za nedostupnost plnění se v tomto smyslu považuje zvláště zpožděné zajištění vlastních dodávek od našich dodavatelů, pokud jsme uzavřeli kongruentní zajišťovací obchod, my ani naši dodavatelé nejsme viníky nebo k obstarání nejsme ve výjimečných případech povinni.
(3) Vznik našeho zpoždění dodávky je určen podle zákonných předpisů. V každém případě je však nezbytná upomínka smluvního partnera.
(4) Práva smluvního partnera podle § 8 těchto VOP a naše zákonná práva, zvláště v případě vyloučení povinnosti plnění (např. z důvodu nemožnosti nebo neúnosnosti povinnosti plnění a/nebo dodatečného plnění), zůstávají nedotčena.

§ 4 Dodávka, přechod rizik, převzetí, prodleva převzetí
(1) Dodávka je prováděna ze závodu/skladu, který je také místem plnění pro dodávku a případné dodatečné plnění. Na žádost a náklady smluvního partnera bude zboží odesláno na jiné místo určení (zásilkový prodej). Pokud nebylo ujednáno jinak, jsme oprávněni určit druh zaslání (zvláště přepravní společnost, cestu zasílání, balení). Pokud bude zboží odesláno na vratné resp. jednorázové paletě, budou vyúčtovány za běžnou nákupní cenu. při vrácení vratných palet do našeho závodu bude částka vrácena.
(2) Riziko náhodného zániku nebo náhodného zhoršení zboží přechází na smluvního partnera nejpozději v okamžiku předání. Při zásilkovém prodeji však riziko náhodného zániku nebo náhodného zhoršení zboží a riziko zpoždění přechází již při expedici zboží na špeditéra, přepravce nebo na jinou osobu pověřenou provedením zaslání. Jinak platí pro ujednaný odběr zákonné předpisy podle zákona o smlouvě o dílo. Převzetí resp. odběr mají stejné důsledky, pokud je smluvní partner v prodlení s odběrem.
(3) Dostane-li se smluvní partner do prodlení s převzetím, zanedbá svou součinnost nebo se naše dodávka zpozdí z jiných důvodu, za které je odpovědný smluvní partner, jsme oprávněni požadovat náhradu takto vzniklé škody včetně vícenákladů (např. náklady na skladování). Naše zákonné nároky (zvláště náhrada vícenákladů, přiměřené odškodnění, výpověď) zůstávají nedotčeny.

§ 5 Ceny a platební podmínky
(1) Pokud není ve výjimečném případě ujednáno jinak, platí naše aktuální ceny v okamžiku uzavření smlouvy, a to ze závodu resp. skladu, plus zákonná daň z přidané hodnoty.
(2) Při zásilkovém prodeji (§ 4 odst. 1) nese smluvní partner náklady na přepravu ze závodu resp. ze skladu a náklady za pojištění přepravy požadované smluvním partnerem. Případná cla, poplatky, daně a ostatní odvody nese kupující.
(3) Kupní cena je splatná a musí být zaplacena nejpozději ve lhůtě 14 dní od vystavení faktury a dodávky resp. převzetí zboží. I v rámci trvajícího obchodního vztahu jsme však kdykoliv oprávněni provést dodávku jen po kompletním nebo částečném uhrazení zálohy. Příslušnou výhradu oznámíme nejpozději při potvrzení zakázky.
(4) S uplynutím výše uvedené lhůty splatnosti se smluvní partner dostává do prodlení. Kupní cena bude úrokována během prodlení příslušnou platnou úrokovou sazbou. Vyhrazujeme si uplatnění dalších škod způsobených prodlením. Ve vztahu k podnikatelům zůstává náš nárok na úrok po splatnosti (§ 353 obch. zák.) nedotčen.
(5) Smluvní partner je oprávněn provádět zápočty nebo pozdržení jen v takové míře, do jaké je jeho nárok právoplatný nebo nezpochybnitelný. U závad dodávky zůstávají nedotčena práva smluvního partnera zvláště podle § 7 odst. 6 věta 2 těchto VOP.
(6) Pokud je po uzavření smlouvy zřejmé (např. v důsledku žádosti o zahájení insolvenčního řízení), je ohrožen náš nárok na kupní cenu v důsledku nedostatečné schopnosti plnění smluvního partnera, jsme podle zákonných předpisů oprávněni plnění odmítnout a – případně po stanovení lhůty – odstoupit od smlouvy (§ 321 obč. zák.). U smluv o výrobě nepřenosných věcí (speciálních výrobků) můžeme od smlouvy odstoupit okamžitě; zákonné úpravy o postradatelnosti stanovení lhůty zůstávají nedotčeny.

§ 6 Výhrada vlastnického práva
(1) Až do úplného zaplacení všech našich současných a budoucích pohledávek z kupní smlouvy a trvajícího obchodního vztahu (zajištěné pohledávky) si vyhrazujeme vlastnické právo k prodanému zboží.
(2) Zboží s výhradou vlastnického práva se nesmí před úplným zaplacením zajištěných pohledávek dát do zástavy třetím osobám, ani být poskytnuto jako jistina. Smluvní partner nás musí bezodkladně písemně informovat, pokud podal žádost na zahájení insolvenčního řízení nebo při přístupu třetích osob (např. exekuce) ke zboží v našem vlastnictví.
(3) Při protismluvním chování smluvního partnera, zvláště při nezaplacení splatné kupní ceny, jsme oprávněni podle zákonných předpisů od smlouvy odstoupit a/nebo požadovat vydání zboží na základě výhrady vlastnického práva. Požadování vydání nezahrnuje současně prohlášení o odstoupení od smlouvy; jsme spíše oprávněni požadovat vydání zboží a vyhradit si právo odstoupení od smlouvy. Pokud smluvní partner splatnou kupní cenu nezaplatí, můžeme tato práva uplatnit jen tehdy, pokud jsme předtím smluvnímu partnerovi určili přiměřenou lhůtu k zaplacení, která nebyla dodržena nebo pokud lze od takového stanovení lhůty podle zákonných předpisů upustit.
(4) Smluvní partner je až na zrušení podle bodu (c) oprávněn dále prodávat a/nebo dále zpracovávat zboží, které je předmětem výhrady vlastnického práva. V tomto případě platí doplňkově následující ujednání.
(a) Výhrada vlastnického práva zahrnuje výrobky vzniklé zpracováním, smíšením nebo spojením našeho zboží v jeho plné hodnotě, přičemž jsme považováni za výrobce. Pokud při zpracování, smíšení nebo spojení se zbožím třetích osob zůstává jejich vlastnické právo v platnosti, získáme spoluvlastnictví v poměru účetní hodnoty zpracovaného, smíšeného nebo spojeného zboží. Jinak pro vznikající zboží platí to samé jako pro dodané zboží, na které se výhrada vlastnického práva vztahuje.
(b) Pohledávky vzniklé z dalšího prodeje zboží nebo produktů vůči třetím osobám nám postupuje k zajištění smluvní partner již nyní celkem resp. ve výši našeho případného spoluvlastnického podílu podle výše uvedeného odstavce. Postoupení přijímáme. Povinnosti zákazníka uvedené v bodě 2 trvají i po uznání postoupených pohledávek.
(c) K inkasu pohledávky zůstává mimo nás oprávněn smluvní partner. Zavazujeme se pohledávku neinkasovat, dokud smluvní partner bude plnit své platební povinnosti vůči nám, neexistuje žádná vada v jeho schopnosti plnění a neuplatníme výhradu vlastnictví výkonem práva podle odst. 3. Pokud však k některému z těchto případů dojde, můžeme požadovat, aby nám smluvní partner oznámil postoupené pohledávky a jejich dlužníky, oznámil nám všechny údaje potřebné k inkasu, předal příslušné podklady a dlužníkům (třetím osobám) postoupení oznámil. V tomto případě jsme navíc oprávněni odvolat oprávnění smluvního partnera k dalšímu prodeji a zpracování zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnického práva.
(d) Pokud realizovatelná hodnota jistin překročí naše pohledávky o více než 10 %, uvolníme na požádání smluvního partnera jistiny podle svého uvážení.

§ 7 Nároky kupujícího z vad
(1) Pro práva smluvního partnera u věcných a právních závad (včetně nesprávné a nedostatečné dodávky nebo chybného návodu k pokládce) platí zákonné předpisy, pokud není dále ujednáno něco jiného. Ve všech případech zůstávají nedotčeny zákonné zvláštní předpisy regresu vůči dodavateli.
(2) Základem naší odpovědnosti za vady je především dohoda o vlastnostech zboží. Jako dohoda o vlastnostech zboží platí především všechny popisy produktů, které jsou předmětem jednotlivých smluv, nebo které byly námi zveřejněny (zvláště v katalozích nebo na naší internetové stránce).
(3) Pokud nebyly vlastnosti sjednány, musí být podle zákonných předpisů zhodnoceno, jestli se jedná o závadu či nikoliv (§ 434 odst. 1 v. 2 a 3 obč. zák.). Za veřejné výroky výrobce nebo ostatních třetích osob (např. reklamní sdělení) však neručíme.
(4) Podmínkou pro nároky smluvního partnera z vad je, že dostál všem zákonným kontrolním a reklamačním povinnostem (§ 377, 381 obch. zák. v platném znění). Pokud se při dodání, kontrole nebo kdykoliv později vyskytne závada, musíme být o ní bezodkladně písemně informováni. Zjevné vady se však v každém případě musí písemně oznámit nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dní od dodání a závady, které nebyly zjevné při kontrole ve stejné lhůtě od jejich zjištění. Pokud smluvní partner zanedbá řádnou kontrolu a/nebo závadu neoznámí, je naše ručení za neoznámenou resp. pozdě oznámenou nebo ne řádně oznámenou závadu podle zákonných předpisů vyloučeno.
(5) Pokud je dodaná věc vadná, můžeme si nejdříve zvolit, jestli bude dodatečné plnění provedeno odstraněním závady (opravou) nebo dodáním bezvadné věci (náhradní dodávka). Naše právo, odmítnout dodatečné plnění za zákonných podmínek, zůstává nedotčeno.
(6) Jsme oprávněni podmínit dlužné dodatečné plnění tím, že smluvní partner zaplatí splatnou kupní cenu. Smluvní partner je však oprávněn zadržet přiměřenou část kupní ceny v poměru k vadě.
(7) Smluvní partner nám musí poskytnout čas a příležitost k dlužnému dodatečnému plnění, musí nám zvláště předat reklamované zboží ke kontrolním účelům. V případě náhradní dodávky nám musí kupující vadnou věc podle zákonných předpisů vrátit.
(8) Náklady nezbytné pro účely kontroly a dodatečného plnění, zvláště náklady na transport, cestu, práci a materiál, neseme my, pokud se skutečně závada vyskytla. Jinak můžeme od smluvního partnera požadovat náhradu nákladů vzniklých z neoprávněného požadavku na odstranění závady (zvláště náklady na kontroly a transport), ale pouze v tom případě, že pro smluvního partnera nebylo zjevné, že se o výskyt závady nejedná.
Pokud je věc vadná a smluvní partner ji v souladu s jejím druhem a účelem použití integroval resp. nechal integrovat do jiné věci nebo na jiné věci umístil resp. nechal umístit, pokud od nás smluvní partner bude požadovat dodatečné plnění, můžeme během přiměřené lhůty zvolit, jestli mu nahradíme nezbytné náklady za odstranění vadné a integraci nebo umístění opravené nebo dodané bezvadné náhradní věci nebo místo toho na své náklady tyto práce sami provedeme nebo necháme provést. Pokud toto právo volby v přiměřené lhůtě neuplatníme, pak zanikne. Pokud se rozhodneme pro vlastní provedení, může nám smluvní partner stanovit přiměřenou lhůtu pro plnění. Po marném uplynutí této lhůty je smluvní partner oprávněn provést práce sám nebo je nechat provést. Jsme pak povinni uhradit nezbytné náklady, které smluvnímu partnerovi v důsledku těchto prací vznikly. Naše právo na odmítnutí způsobu provedení dodatečného plnění podle § 439 odst. 4 obč. zák. kvůli nepřiměřenosti zůstává nedotčeno.
(9) V naléhavých případech, např. při ohrožení provozní bezpečnosti nebo l odvrácení nepřiměřených škod, je smluvní partner oprávněn závadu sám odstranit a požadovat od nás náhradu k tomu objektivně nezbytných nákladů. O takovém vlastním provedení musíme být bezodkladně informováni, pokud je to možné, dopředu. Právo na vlastní provedení neexistuje, pokud jsme byli oprávněni podle zákonných předpisů odmítnout příslušné dodatečné plnění.
(10) Pokud k dodatečnému plnění nedošlo nebo marně uplynula lhůta stanovená smluvním partnerem pro dodatečné plnění nebo od ní lze podle zákonných předpisů upustit, může smluvní partner od smlouvy odstoupit nebo snížit kupní cenu. Nepodstatné závady se však právo na odstoupení od smlouvy netýká.
(11) U zboží normovaného podle DIN/EN platí tolerance DIN/EN. Jinak platí tloušťková tolerance +/- 2 mm, délková a šířková tolerance +/- 3 mm, deformace +/- 3 mm/m na běžný metr. U izolačních desek nelze z výrobních důvodů garantovat zcela rovný povrch. Nerovnosti nejsou důvodem k reklamaci.
(12) Nároky smluvního partnera na náhradu škody resp. náhradu zbytečných nákladů vznikají jen u závad podle § 8 a jinak jsou vyloučeny.
(13) Pokud poskytneme technické informace nebo poradenství a tyto informace resp. poradenství nepatří do rozsahu našeho dlužného, smluvně sjednaného plnění, děje se tak bezplatně a s vyloučením jakéhokoliv ručení.

§ 8 Ostatní ručení
(1) Pokud z těchto VOP včetně následných ujednání neplyne nic jiného, ručíme při porušení smluvních a mimosmluvních povinností podle zákonných předpisů.
(2) Za náhradu škody ručíme – bez ohledu na právní důvod – v rámci ručení za zavinění při úmyslu a hrubé nedbalosti. Při prosté nedbalosti ručíme s výhradou zmírnění měřítka ručení podle zákonných předpisů (např. za svědomitost ve vlastních záležitostech). jen
a) za škody na životech, těle nebo zdraví,
b) za škody v důsledku nepodstatného porušení podstatné smluvní povinnosti (povinnost, jejíž splnění teprve umožní řádné splnění smlouvy
a jejímuž dodržení smluvní partner pravidelně důvěřuje nebo může důvěřovat); v tomto případě je však naše ručení omezeno na náhradu předvídatelné, typicky se vyskytující škody.
(3) Omezení ručení vyplývající z odst. 2 platí také při porušení povinností osobami resp. v jejich prospěch, za jejichž zavinění jsme podle zákonných předpisů odpovědní. Neplatí, pokud závadu klamavě zamlčíme nebo jsme převzali záruku za vlastnosti zboží a pro nároky kupujícího podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.
(4) Smluvní partner může z důvodu porušení povinnosti od smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět jen tehdy, pokud jsme porušení smlouvy zavinili. Svobodné právo smluvního partnera na vypovězení smlouvy (zejména podle § 651, 649 obč. zák. v platném znění) je vyloučeno. V ostatních případech platí zákonné podmínky a právní důsledky.

§ 9 Postoupení nárok
Postoupení nároků, které smluvnímu partnerovi vůči nám z obchodních vztahů přísluší, je vyloučeno.

§ 10 Promlčení
(1) Odlišně od § 438 odst. 1 č. 3 obč. zák. činí obecná promlčecí lhůta u nároků plynoucích z věcných a právních závad jeden rok od odevzdání. Pokud je sjednáno převzetí, začíná promlčení v okamžiku převzetí.
(2) Pokud se však u zboží jedná o stavební dílo nebo věc, která byla podle jejího běžného způsobu použití pro stavební dílo použita, a která způsobila jeho závadovost (stavební materiál), činí promlčecí lhůta podle zákonné úpravy 5 let od odevzdání (§ 438 odst. 1 č. 2 obč. zák.). Nedotčeny zůstávají také další zvláštní zákonné úpravy o promlčení (zejména § 438 odst. 1 č. 1, odst. 3, § 444, 479 obč. zák. v platném znění).
(3) Výše uvedené promlčecí lhůty obchodního práva platí také pro smluvní a mimosmluvní nároky na náhradu škod smluvního partnera, které vyplývají ze závady zboží, ledaže by aplikace řádné zákonné promlčecí lhůty (§ 195, 199 obč. zák. v platném znění) ve výjimečném případě vedla ke kratší promlčecí lhůtě. Nároky smluvního partnera na náhradu škody podle § 8 odst. 2 věta 1 a věta 2(a) a podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku však jsou promlčeny výhradně po uplynutí zákonných promlčecích lhůt.

§ 11 Prodloužení promlčecí lhůty
Náš smluvní partner je jako podnikatel povinen vzdát se v případě externí dodávky stavebního dílu námitky promlčecí doby na dalších šest měsíců od uplynutí příslušné záruční doby, aby nám umožnil možnost regresu.

§ 12 Volba práva a soudní příslušnost
(1) Pro tyto VOP a smluvní vztah mezi námi a smluvním partnerem platí jurisdikce Spolkové republiky Německo s vyloučením jednotného mezinárodního práva, zvláště Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
(2) Je-li smluvní partner podnikatelem ve smyslu obchodního zákoníku právnickou osobou podle veřejného práva nebo veřejnoprávním fondem, je příslušným soudem výhradně – i v mezinárodních záležitostech pro spory vyplývající bezprostředně nebo přímo ze smluvního vztahu naše sílo společnosti v Riedlingenu. Ve všech případech jsme však také oprávněni podat žalobu v místě plnění dodavatelského závazku podle těchto VOP resp. podle přednostní individuální dohody nebo u obecně příslušného soudu kupujícího. Přednostní zákonné předpisy, zejména výhradní kompetence, zůstávají nedotčeny.
(3) Tato smlouva zůstává i v případě právní neúčinnosti jednotlivých bodů v rozsahu ostatních částí právně závazná. Pokud se vyskytnou neúčinné body, budou nahrazeny zákonnými předpisy. Pokud by to pro jednu ze smluvních stran představovalo nepřiměřenou tvrdost, stane se smlouva jako celek neúčinnou.

Upozornění na platformu EU pro ešení sporů (platforma OS)

Evropská komise poskytuje platformu pro ešení sporůonline (platforma OS), která je dostupná na www.ec.europa.eu/consumers/odr. Naši e-mailovou adresu naleznete v impressu. Nejsme povinni ani ochotni podílet se na procesu ešení spor.

Linzmeier Bauelemente GmbH

Industriestraße 21, 88499 Riedlingen
Königshofen, Schortentalstraße 24, 07613 Heideland/Th.
Wir benutzen Cookies um für Sie eine möglichst komfortable Bedienung und Funktionalität zu gewährleisten. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies von unserer Website zu empfangen. Diese Einstellungen können Sie jederzeit ändern. Weitere Informationen.